Telefón

mobil: +421 944 191 939

mail: info-ZVNC-vip-reality.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2
Zoznam nehnuteľností
Vip Reality

Všeobecné podmienky spolupráce (VPS) tipéra

 1. Spoločnosť BUSINESS FOR ALL, s.r.o. (VIP Reality – realitná kancelária), so sídlom Zámutov 33, PSČ: 094 15, IČO: 47 696 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka: 30172/P(ďalej len ako „spoločnosť „VIP Reality“), je obchodnou spoločnosťou podnikajúcou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmetom jej podnikania je aj sprostredkovateľská činnosť v oblasti realitných služieb. Predmet podnikania  sprostredkovanie v oblasti realitných služieb sa považujú na účely týchto všeobecných podmienok a pravidiel spolupráce za oblasť pôsobnosti sprostredkovateľa (ďalej len „oblasť pôsobnosti“).
 2. Spoločnosť VIP Reality prevádzkuje informačný databázový systém (ďalej len „IDS“) združujúci Tipy Tipérov z oblasti pôsobnosti.
 3. Tipér“ je fyzická alebo právnická osoba so statusom spolupracovníka spoločnosti VIP Reality, ktorá s ňou uzatvorila zmluvu o spolupráci a ktorá prejavom vôle uskutoční spôsobom ustanoveným týmito VPS elektronickú alebo listinnú (písomnú) registráciu („Tip“) v IDS, určenom na registráciu potenciálnych klientov, ktorí by mali záujem využiť realitné služby spoločnosti VIP Reality.
 4. „Tip“ je informácia, ktorú poskytuje Tipér a ktorá obsahuje údaje o potenciálnom klientovi, teda záujemcovi o realitné služby, a to najmä meno a priezvisko a bydlisko. Spoločnosť VIP Reality nespracuváva osobné údaje osobitnej kategórie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 5. „Klient“ je osoba, ktorá na základe poskytnutého Tipu Tipérom uzatvorí so  spoločnosťou VIP Reality zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie realitných služieb.
 6. Účelom spolupráce podľa tejto zmluvy je uskutočnenie takých aktivít zo strany Tipéra, špecifikovaných v týchto VPS, ktoré majú spoločnosti VIP Reality umožniť uskutočňovať obchodné aktivity voči potenciálnym klientom v oblasti realitných služieb, za ktoré vzniká Tipérovi nárok na odmenu zo strany spoločnosti VIP Reality. Za takého Klienta sa nepovažuje Tipér.

II.PODMIENKY REGISTRÁCIE

 1. Tipérom sa môže stáť fyzická alebo právnická osoba. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci je dobrovoľné, a spočíva v rozhodnutí Tipéra pre výkon činností podľa týchto VPS. Registrácia Tipéra je bezplatná.
 2. Je v záujme Tipéra, aby bezodkladne oznámil spoločnosti VIP Reality každú zmenu údajov, ktoré uviedol v zmluve o spolupráci, či neskôr v rámci ich aktualizácie. Ak tak neurobí, spoločnosť VIP Reality nezodpovedá za prípadné škody, ktoré použitím nepravdivých alebo neúplných údajov Tipérovi vznikli.    
 3. Spoločnosť VIP Reality je oprávnená kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu vyzvať Tipéra na aktualizáciu alebo doplnenie jeho údajov potrebných na plnenie účelu spolupráce.
 4. Tipér udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti VIP Reality súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré sú súčasťou registrácie, a ktorého účelom je evidencia zmluvných Tipérov a účtovnej evidencie podľa osobitných predpisov. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti zmluvy o spolupráci. Osobné údaje Tipéra spoločnosť VIP Reality nezverejňuje.

III.  ČINNOSŤ TIPÉRA

 1. Tipér je oprávnený vykonávať činnosť v rámci spolupráce so spoločnosťou VIP Reality, buď ako podnikateľskú (sústavnú) činnosť, alebo ako inú - nesústavnú činnosť (príležitostnú). Ak Tipér uvedie v rámci procesu registrácie svoje IČO, prípadne iný identifikačný údaj pre podnikanie, predpokladá sa, že jeho činnosť v zmysle tejto zmluvy bude mať charakter podnikania v zmysle Obchodného zákonníka. Tipér nikdy nie je v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou VIP Reality.
 2. Tipér sa zaväzuje, že pri výkone činnosti podľa týchto VPS a využívaní elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu sa nebude správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore so zásadami slušného správania, nesmie žiadnym spôsobom publikovať urážlivé, hanlivé alebo protiprávne názory,  texty alebo výrazy.
 3. Ak činnosť v  oblasti pôsobnosti, v ktorej spoločnosť VIP Reality vykonáva a uskutočňuje svoje obchodné aktivity v zmysle týchto VPS, podlieha osobitným pravidlám pre ich uskutočňovanie v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov (realitná činnosť), Tipér nie je oprávnený vykonávať také aktivity, na ktorých uskutočňovanie sa vyžaduje splnenie určitých právnym predpisom stanovených podmienok.
 4. Ak Tipér porušením či nedodržaním svojich povinností či podmienok činnosti spôsobí, že voči spoločnosti VIP Reality bude uplatnená akákoľvek sankcia či nárok zo strany tretej osoby, zodpovedá spoločnosti VIP Reality za priamu ako aj nepriamu škodu v plnom rozsahu.
 5. Tipér sa zaväzuje poskytovať spoločnosti VIP Reality údaje o potenciálnych klientoch pre poskytnutie realitných služieb a služieb v oblasti pôsobnosti podľa týchto VPS. Tipér nesmie poskytovať spoločnosti VIP Reality skresľujúce alebo nepravdivé  informácie o záujemcoch o realitné služby.
 6. Tipér sa zaväzuje, že nebude zadávať duplicitné tipy. Taktiež sa zaväzuje, že za žiadnych okolností nebude poskytovať alebo importovať tipy z iného informačného systému, web stránok, periodickej tlače, programu alebo ponuky iných sprostredkovateľov z oblasti pôsobnosti a bez súhlasu klienta, ktorého údaje majú byť uvedené. Pre prípad, že Tipér poskytne údaje v rozpore v týmito podmienkami, nepatrí mu za takéto konanie akákoľvek odmena. 
 7. Tipér nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať VIP Reality a jeho dobré meno, ďalej sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám neverejné údaje VIP Reality ani neverejné informácie podľa týchto VPS. Tipér sa zaväzuje neposkytovať údaje poskytnuté spoločnosti VIP Reality tretím osobám.
 8. Tipér nesmie propagovať alebo sprostredkúvať služby iných osôb, ktorých predmet činnosti a oblasť pôsobenia podľa týchto VPS by mohli byť konkurenčnými vo vzťahu k spoločnosti  VIP Reality.
 9. Pri konaní vo veciach spoločnosti VIP Reality ako aj pri konaní voči spoločnosti sa Tipér preukazuje jedinečným identifikátorom (ID), ktorým je meno a priezvisko Tipéra a jeho e-mailová adresa, ktorá sa zhoduje s menom priezviskom a emailovou adresou v zmluve o spolupráci. Pri používaní elektronickej komunikácie prostredníctvom emailu info-ZVNC-vip-reality.sk je Tipér povinný sa najskôr identifikovať zadaním prístupového identifikátora v tvare „meno a priezvisko“ na začiatku zaslanej správy na uvedený e-mail VIP Reality. Tipér je výlučne zodpovedný za takú ochranu prístupového identifikátora, ktorá má zabezpečiť nemožnosť ich zneužitia, zverejnenia či stratu. Tipér berie na vedomie a súhlasí, že akýkoľvek úkon, ktorý bude uskutočnený z koncového technického zariadenia, prostredníctvom ktorého sa úkon uskutočnil, sa bude bezvýhradne považovať za úkon Tipéra, bez ohľadu na prípadnú udalosť zneužitia ID treťou osobou.

IV. ODMENA

 1. V prípade, že spoločnosť VIP Reality sprostredkuje klientovi, ktorého kontakt zabezpečil tipér, a to spôsobom uvedeným v týchto VPS, uzatvorenie kúpnej, nájomnej, zámennej alebo inej obdobnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť a na základe uvedeného vznikne spoločnosti VIP Reality nárok na províziu a táto jej bude aj vyplatená, spoločnosť VIP Reality vyplatí Tipérovi odmenu za Tip, podľa nasledovných podmienok uvedených v tabuľke: 
    Druh nehnuteľnosti Odmena za tip Podmienky pre vyplatenie odmeny
  PREDAJ RODINNÝ DOM 120 € Výhradná zmluva 
  60 € Nevýhradná zmluva 
  PREDAJ BYT 100 € Výhradná zmluva 
  60 € Nevýhradná zmluva 
  PREDAJ POZEMOK, CHATA                                                 a iné nešpecifikované budovy 100 € Výhradná zmluva
  50 € Nevýhradná zmluva
  PRENÁJOM BYT 40 € Výhradná zmluva
  20 € Nevýhradná zmluva
  TIP na predaj nehnuteľnosti (odporúčanie na kupujúceho) 20-50 € (podľa dohody s maklérom -
 2. Spoločnosť VIP Reality vyplatí  Tipérovi odmenu do 30 dní odo dňa, kedy bola splatná provízia uhradená spoločnosti VIP Reality. Tipér nemá právo na náhradu nákladov spojených s vykonávaním činností  v prospech VIP Reality podľa týchto VPS.
 3. Tipérovi nevzniká nárok na odmenu, ak údaje, ktoré poskytol spoločnosti VIP Reality spôsobom uvedeným v týchto VPS, sa v evidencii záujemcov, ktorú vedie spoločnosť VIP Reality už predtým nachádzali.
 4. Spoločnosť VIP Reality nie je z titulu úhrady odmeny zodpovedná za plnenie akýchkoľvek daňových či odvodových povinností Tipéra, ktoré mu môžu z titulu dosiahnutého príjmu vzniknúť. Spoločnosť VIP Reality tiež nie je zodpovedná za plnenie s tým súvisiacich prípadných registračných alebo ohlasovacích povinností. V prípade, že Tipér je alebo sa stane platiteľom DPH, odmena Tipéra je považovaná za cenu vrátane DPH.

V. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Spoločnosť VIP Reality nemá voči tipérom alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom svojej činnosti, okrem povinností uvedených v týchto VPS, žiadne iné povinnosti.
 2. Spoločnosť VIP Reality má právo zablokovať alebo zrušiť prístup Tipéra v prípade, že Tipér porušil svoju povinnosť vyplývajúcu z týchto VPS, a to aj v prípade, ak má spoločnosť VIP Reality podozrenie, že k takému porušeniu došlo.

VI. UKONČENIE SPOLUPRÁCE

 1. Spoločnosť VIP Reality si vyhradzuje právo zamedziť činnosť tipéra najmä v prípade porušovania týchto VPS.
 2. Spoločnosť VIP Reality je oprávnená od zmluvy o spolupráci odstúpiť, ak tipér akokoľvek poruší VPS. Odstúpenie je účinné voči tipérovi doručením elektronickej správy o odstúpení na kontaktnú e-mailovú adresu tipéra uvedenú v zmluve o spolupráci.
 3. Tipér je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spolupráci, ak spoločnosť VIP Reality poruší VPS. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť voči spoločnosti VIP Reality dňom doručenia elektronickej správy o odstúpení na kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti.
 4. Po ukončené spolupráce má spoločnosť VIP Reality právo uchovávať informácie zadané Tipérom  po neobmedzenú dobu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť VIP Reality si vyhradzuje tieto VPS, ako aj podmienky vzniku nároku na odmenu kedykoľvek zmeniť. Ak z týchto VPS nevyplýva niečo iné, o každej takejto zmene sa spoločnosť VIP Reality zaväzuje Tipéra informovať prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy zadanej v zmluve o spolupráci. Pokiaľ Tipér so zmenou v zmysle tohto bodu nebude súhlasiť, má právo od zmluvy o spolupráci odstúpiť.
 2. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VPS ukážu ako neplatné alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia všeobecných podmienok ostávajú nedotknuté a naďalej platné. Takto neplatné ustanovenia budú nahradené novými ustanoveniami a to tak, aby sa čo najviac priblížili zmyslu a účelu pôvodných ustanovení.
 3. Právne vzťahy v týchto VPS neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Tipér sa týmito VPS spolupráce a prístupu do IDS podrobne oboznámil, ich významu rozumie, s ich obsahom súhlasí, nežiada vykonať ich zmenu alebo doplnenie. Uvedené potvrdzuje svojím podpisom. 

 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 01.09.2015

Vip Reality

VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ je určený pre tých, ktorí chcú urýchliť predaj , kvôli exekúciam, dlhom, neprispôsobivými či problémovým spoluvlastníkom a nemajú čas riešiť mimosúdne či súdne záležitosti.

Služba výkupu nehnuteľností nie je určený pre všetkých klientov, hlavne pre tých, ktorí chcú z predaja vyťažiť maximum. Takým odporúčame využiť služby VIP-REALITY alebo ONLINE REALITY.

VYKUPUJEME VŠETKO ako sú domy, byty, pozemky, chaty, orná pôda, lesné pozemky, záhrady, haly atď..


NEMAM NÁHRADNÉ BÝVANIE
Toto je situácia s ktorou sa stretávame často. Na základe dohody, môžete ostať bývať vo svojej nehnuteľnosti aj pár mesiacov, do kedy sa nenájde pre Vás adekvátna náhrada.

AKO DLHO TRVÁ PROCES ?
Po skompletizovaný všetkých podkladov vieme riešiť VÝKUP AJ IHNEĎ.!

CELÝ PROCES, VŠETKY POPLATKY A PODOBNE NECHATE NA NÁS A MY SA O VŠETKO POSTARÁME  ;-)